Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

6 thg 6, 2012

Cách dùng và phân biệt Can,could,may,might,must,will,should ,ought to

Cách dùng và phân biệt Can,could,may,might,must,will,should ,ought to
 1. Để nói về điều gì có thể thực hiện được vào  bất cứ thời điểm nào,ta dùng can or may.Với cách dùng này,can và may đi sau bởi bị động nguyên mẫu.
 • keys can be/may be  left here. chìa khóa có thể bỏ lại ở đây.
 • Stamps can be/may be bought at any post offices.Tem có thể mua tại bất cứ bưu điện nào.
 1. Để nói về khả năng có thể xảy ra trong hiện tại và  tương lai, dùng may hoặc might,hoặc could;nó ám chỉ 1 khả năng có thể xảy ra về mặt lý thuyết.
 • The parcel may/might arrive tommorrow. Gói hàng có thể ngày mai đến.
 • I may/might see you next with.Tôi có thể gặp anh vào tuần sau..
 • Where's Tony? 'I don't know .He may be outside.'
 • Whose is this?' It could be Emma's'
 1.  Để nói về sự chắc chắn ở hiện tại hoặc tương lai, dùng will + simple hoặc continuous infinitive.
 • You can phone Sally:she'll be at home now.
 • I'll be there by 9 o'clock.
 • The meeting will start at 7.30
 • We should go now:they'll be waiting for us. 
 1. Để nói về khả năng có thể xảy ra trong quá khứ, ta dùng might , may hoặc là could + perfect infinitive( ở dạng simple hoặc continuous )
 • It's 8:30 now,so she  may have left by now. có lẽ cô đã đi rồi.(hành động đi  này xảy ra trong quá khứ, trước 8h30 của hiện tại- Gia)
 •  I don't know why they're so late.I suppose they could have got lost.
 1. Để suy đoán về điều gì ở hiện tại , ta dùng must cho suy đoán khẳng định và can't cho suy đoán phủ định , thường cộng với nguyên mẫu đơn hoặc tiếp diễn.
 • Jane's not at home,so she must be on her way here.
 • The office is close now so they can't be there.
 • He can't be driving here:he hasn't got a car.